Εκτέρ: Νέα σύμβαση έργου με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε., υπέγραψε σύμβαση έργου με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση του έργου : «Υποέργο 10 : Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 10.020.275,71 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι είκοσι ένα (21) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 50%.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 131,83 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα