Έκκληση της Τροχαίας προς τους οδηγούς για τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης

¸íôïíç êõêëïöïñéêÞ óõìöüñçóç óôçí ÅèíéêÞ ïäü Áèçíþí-Ëáìßáò óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 24 Éáíïõáñßïõ 2013. Ç êßíçóç óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò ãßíåôáé ìå ìåãÜëåò äõóêïëßåò ãéá ôïõò ïäçãïýò ôùí áõôïêéíÞôùí êáèþò ïé åñãáæüìåíïé ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí âñßóêïíôáé óå êéíçôïðïéÞóåéò äéáñêåßáò, áíôéäñþíôáò óôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôï åíéáßï ìéóèïëüãéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιστροφή των Αθηναίων, από την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου, και η Τροχαία κάνει έκκληση προς τους οδηγούς να μην χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία κάνει έκκληση στους οδηγούς, να μην χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων να τηρούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τροχαία είναι σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την διευκόλυνση των οδηγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα έχουν περάσει από τα δύο εθνικά δίκτυα προς Αθήνα συνολικά πάνω από 80.000 αυτοκίνητα και ειδικότερα, 50.700 από Αθηνών- Κορίνθου και 30.119 αυτοκίνητα από Αθηνών- Λαμίας.

 

Σχετικά Νέα