Διαγραφή από ΓΕΜΗ και ΧΑ για την Αιολική ΑΕΕΧ

Αύριο Πέμπτη 28 Μαρτίου θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της «Αιολικής ΑΕΕΧ», μετά την απόφαση για μετατροπή της εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, «σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1507272 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, την 27-03-2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μεταξύ άλλων, η υπ’ αριθ.308/28.01.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία i) ενέκρινε την εταιρεία CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΊΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ως εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία «PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ», ii) χορήγησε άδεια για τη σύσταση του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου, iii) ενέκρινε την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως θεματοφύλακα του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου και iv) ενέκρινε τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ακολούθως έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με μερίδια του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 3371/2005 και η Εταιρεία διαγράφεται οριστικά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 28/03/2019″.

Σχετικά Νέα