Αύξηση τζίρου και κερδών για τον Όμιλο Υγεία

Aύξηση 5,5% σημείωσε σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Υγεία το 2018, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και ανήλθε σε 217,4 εκ. ευρώ περίπου, έναντι 206 εκ. Ευρώ το 2017. Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων, έκτακτων αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων, σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 38,8 εκατ. Eυρώ έναντι κερδών 34,9 εκ. Ευρώ το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν, στα 16,5 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 9,6 εκ. Ευρώ το 2017. Όσον αφορά τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 19,6 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 9,6 εκ. Ευρώ το 2017.

Σύμφωνα με τη διοίκηση,«ο Όμιλος Υγεία κατάφερε και το 2018 να κυριαρχήσει στον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας καταγράφοντας αξιόλογες οικονομικές επιδόσεις, συνδυάζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με τη χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. O Όμιλος ακολουθεί διαχρονικά το μοντέλο μεγέθυνσης δίνοντας έμφαση πρωτίστως στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και τη δυναμική του, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαιτούμενη ρευστότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, η μητρική εταιρεία «ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» κατέλαβε για τη χρήση 2017, μεταξύ 10 εταιρειών του κλάδου, την 1η θέση βάσει περιθωρίου κερδών EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και την 1η θέση βάσει Περιθώριο Μικτού Κέρδους, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο υγείας με τις στοχευμένες διαχρονικά επιλογές της Διοίκησης για τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Ο Όμιλος Υγεία και το 2018 έδωσε προτεραιότητα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, σε συνδυασμό με τη μέγιστη αποδοτικότητα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του με έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας της περαιτέρω λειτουργικής ανάπτυξης του Ομίλου αποτελεί η παράταση ισχύος της εφαρμογής εκπτώσεων και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate και claw-back αντίστοιχα)
του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, η οποία προδιαγράφει
περιορισμένη αναπτυξιακή δυναμική και χαμηλές προσδοκίες αναφορικά με το επιθυμητό επίπεδο συνεργασίας
του Ομίλου με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Βασικοί άξονες στρατηγικής του Ομίλου Υγεία για το επόμενο διάστημα παραμένουν:

1) η περαιτέρω ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου του Ομίλου στην Ελλάδα παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας,

2) η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας διευρύνοντας εμπορικές συνεργασίες και εκμεταλλευόμενος το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει στον κλάδο,

3) η συνεχής αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του Ομίλου σε συνδυασμό με τα κοστολογικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από τη μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και

4) η εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών που ενδέχεται να προκύψουν.

Σχετικά Νέα