Ανείσπρακτα ενοίκια: Ποιοι ιδιόκτητες ακινήτων κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο έως και 45%

Φόρο έως και 45% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν το 2023 ενοίκια. Ωστόσο μπορούν να τον αποφύγουν εάν μέσα στον επόμενο μήνα υποβάλλουν τη σχετική φορολογική δήλωση για να μην φορολογηθούν για ανύπαρκτα εισοδήματα. Όπως αναφέρει η υφιστάμενη νομοθεσία:

  • Θα πρέπει να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής εις βάρος του μισθωτή  ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή  να ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα πρέπει να καταθέσει στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικές  αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή αγωγές που έχουν ασκηθεί.
  • Εάν δεν υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ακινήτου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα εκκαθαρίσει εκ νέου τη δήλωση και θα φορολογήσει τα ποσά αυτά.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς συμπληρώνονται στις  φορολογικές δηλώσεις του εντύπου Ε1

Σημειώνεται δε πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν το 2023 τα ενοίκια θα πρέπει να τα συμπληρώσουν  στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Εάν όμως τα ανείσπρακτα εισοδήματα  από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δηλώθηκαν στους κωδικούς 125-126 στο προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2023,τότε τα συνολικά ποσά δηλώνονται  τις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2 και μεταφέρονται τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία γαιών-γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα αυτού.

Υπενθυμίζεται δε πως σύμφωνα  με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται ως  εξής:

  • Για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος ο συντελεστής είναι 15%.
  • Για τα επόμενα 23.000 ευρώ δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 35% .
  • Για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ ο συντελεστής  είναι 45%.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα