Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ της Profile

Η Profile γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2024, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Θεόδωρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή σε αντικατάσταση των απερχόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Ρούσσου και Εμμανουήλ Τσιριτάκη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026.

Ειδικότερα ως προς τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται πως διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε η πλήρωση:

(α) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα και με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και

(β) των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

Η παραπάνω ανανεωμένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί τη συμμόρφωση με την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού.

Β) Σε συνέχεια των ανωτέρω και συνέπεια της εκλογής/ορισμού νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 05 Ιουνίου 2024 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).

4) Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και

7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα