ΑΔΜΗΕ: Στις 16 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 3 η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 3 η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 ι και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019. Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα T. 210 3636936, 210 9466953 E. office@admieholding.gr www.admieholding.gr 2 από 8

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4 η Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 5 του ν.4548/2018.

9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων αυτής για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.

10. Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία για τη λήψη εγκύρου αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ως άνω ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία της 16 Ιουλίου 2020, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα).

Σχετικά Νέα