ΑΔΜΗΕ: Καθαρά κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ το 2019

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

• Καθαρά κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ (+28,4%)

• Πρόταση διανομής υπόλοιπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ (χρήση 2019) και μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,089 ευρώ (χρήση 2020) συνιστούν συνολική προτεινόμενη καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:

Έτος ανάπτυξης και ενισχυμένης κερδοφορίας με επιτάχυνση σημαντικών έργων χαρακτηρίζει το 2019 ο όμιλος.

Οπως αναφέρει:

• Τα Καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 105,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +28,4% σε σύγκριση με το 2018.

• Ενίσχυση του Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά 2,9% στα € 229,1 εκατ. Ευρώ, ενώ τα Συνολικά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 249,8 εκατ. (+1%)

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 224,1 εκατ. (από € 180,9 εκατ. το 2018). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 176,5 εκατ. έναντι € 165,4 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση +6,7%

• Επενδυτικές Δαπάνες 249,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 201,0 εκατ. ευρώ και Καθαρός Δανεισμός/συγκρ.EBITDA 1,14x.

 

Σχετικά Νέα