ΑΔΜΗΕ: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Η ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται, ότι κριθηκε σκόπιμη η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος, περί εκλογής νέου προσωρινού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20η /12/2023 οπότε και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε οπως εκλέξει τον κο Χαράλαμπο Ξύδη του Ιωάννη, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι έως την 19/12/2026, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής του κου Χαράλαμπου Ξύδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Ελένης Ζενάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη του Ιωάννη, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Ανώτατο Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2026.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα