Καραβάνι της Υγείας:Κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα

Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò áðü ôçí ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá ÅñãáæïìÝíùí Äçìïóßùí Íïóïêïìåßùí (ÐÏÅÄÇÍ), "Ôï Êáñáâáíé ôçò Õãåßáò" ôçí ÐÝìðôç 6 Ïêôùâñßïõ 2016. Áðü ôï ðÜñêéíãê ôïõ ÅÊÁ ïé åñãáæüìåíïé óôçí Õãåßá èá ìåôáâïýí óôá íïóïêïìåßá Ã. ÃåííçìáôÜò, Åñõèñüò Óôáõñüò, Ðáßäùí, ÉððïêñÜôåéï, ÁëåîÜíäñáò, Óùôçñßá, Áñåôáßåéï, ÍÉÌÔÓ, Åõáããåëéóìüò ãéá íá êáôáëÞîïõí óôï õðïõñãåßï Õãåßáò üðïõ êáé èá ðñáãìáôïðïéÞóïõí óõãêÝíôñùóç. Ïé åñãáæüìåíïé êáôáããÝëëïõí ôñáãéêÝò åëëåßøåéò óå üëá ôá åðßðåäá êáé áðáéôïýí Üìåóåò ðñïóëÞøåéò ðñïóùðéêïý êáé áãïñÜ õëéêïôå÷íéêÞò õðïäïìÞò þóôå íá âåëôéùèïýí ïé ðáñï÷Ýò õãåßáò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Τετράωρη στάση εργασίας, από τις 7:00 έως τις 11:00, για την Αττική, στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια και 24ωρη απεργία για την περιφέρεια, πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Επίσης, τετράωρη στάση εργασίας, από τις 7:00 έως τις 11:00 έχει προκηρύξει και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών.

«Το Καραβάνι της Υγείας συνεχίζει τον δρόμο του», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ και από τις 7:00 ξεκίνησε πορεία, συνοδεία αλόγων και αμαξών, από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια θα διασχίσει όλα τα νοσοκομεία των Αθηνών και θα καταλήξει στο υπουργείο Υγείας, όπου θα συγκεντρωθούν γιατροί και εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αμφισβητεί ότι θα γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία με την πρώτη δόση από τις τηλεοπτικές άδειες, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «τα λεφτά των καναλιών πάνε στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού κατά πρόβλεψη των μνημονίων».

Επίσης, τονίζει ότι το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία μειώθηκε συνολικά τα έτη των μνημονίων κατά 20.000, οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 40.000, ενώ η χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως προσθέτει, τα νοσοκομεία θα λάβουν 1,156 δισ. ευρώ και τα τα ληξιπρόθεσμα θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ και κάνει λόγο «για διάλυση του ΕΣΥ»

Σχετικά Νέα