Στάση εργασίας την Πέμπτη σε Μετρό και Ηλεκτρικό

Áðåñãßá åñãáæïìÝíùí óôï Ìåôñü ôçí ÐÝìðôç 24 ìáñôßïõ 2016. Ôï Óùìáôåßï ÅñãáæïìÝíùí Ëåéôïõñãßáò Ìåôñü Áèçíþí äéáìáñôýñåôáé ãéá ôçí äéáñêÞ õðïíüìåõóç äïìþí êáé õðïäïìþí, êáèþò êáé ãéá ôçí óôï÷ïðïßçóç ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÓÔÁÓÕ ìå çèéêü áõôïõñãü ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá óõãêïéíùíéþí. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στάση εργασίας, από τις 11.00 έως τις 16.00 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 26 Μαΐου οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Ηλεκτρικό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση.

Τα σωματεία Ηλεκτροδηγών και Εργαζομένων Κίνησης της ΣΤΑΣΥ, Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό και η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ σε κοινή τους ανακοίνωση επισημαίνουν ότι «μετά την ψήφιση του περίφημου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», μπαίνει και επίσημα πλέον η σφραγίδα που ανοίγει το δρόμο των εκχωρήσεων σε ό,τι απέμεινε από τον εθνικό μας πλούτο».

Προσθέτουν ότι «ο δρόμος αυτός είναι μακρύς, δύσβατος και αβέβαιος» και τονίζουν ότι «τα κοινωνικά αγαθά μπαίνουν σιγά σιγά στη μηχανή που τα μεταλλάσει σε αγοραία προϊόντα που θα τα εκμεταλλεύονται – νομίμως – οι κρατικοδίαιτοι “επενδυτές”, οπότε οι υπηρεσίες θα γίνουν απρόσιτες για τους μετακινούμενους πολίτες του μόχθου».

Σχετικά Νέα