Δημοσιεύθηκε στις: Πα, Φεβ 19th, 2016

Βίτσας: Στις επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ περιλαμβάνονται και τα Δωδεκάνησα

Äçìüóéá åêäÞëùóç - äéáâïýëåõóç ãéá ôá èÝìáôá ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôçí ÉäéùôéêÞ ðïëåïäüìçóç, ôïõò Ïéêïäïìéêïýò óõíåôáéñéóìïýò êáé ôá ÄÜóç, äéïñãÜíùóå ç  ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï ÔìÞìá Ïéêïëïãßáò – ÐåñéâÜëëïíôïò – ×ùñéêïý ó÷åäéáóìïý, ôçí Ôñßôç 29 Éïõëßïõ 2014.  (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στο ΣΚΑΙ δήλωσε ότι στις περιπολίες του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνονται και τα Δωδεκάνησα.

«Συζητιέται για να ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για το ΝΑΤΟ και περιλαμβάνει και τα Δωδεκάνησα, βεβαίως με τη συμμετοχή μας φτιάχνεται και το επιχειρησιακό σχέδιο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία» εξήγησε ο υπουργός.

«Θέλουμε μια ΕΕ ενωμένη, ζωντανή, που να συζητά ακόμη και διαφωνώντας. Έχουμε σπρώξει ιδέες με εθνικιστικό και φοβικό χαρακτήρα» εξήγησε όσον αφορά το προσφυγικό.

«Μια προσπάθεια συνεννόησης για την Τουρκία συμφέρει και την ίδια την Τουρκία», επισήμανε.

Όπως τόνισε ο κ. Βίτσας, η Αθήνα θέλει να μην κλείσει κανένα σύνορο και να περιοριστούν οι προσφυγικές ροές με διεθνή εγγύηση.

«Πραγματικά με ενόχλησε αυτό που είπε ο κ. Σγουρίδης (σ.σ ο Αλέξης Τσίπρας παραπλάνησε τους αγρότες)» επισήμανε εξάλλου, ενώ στήριξε του χειρισμούς στο θέμα Σφακιανάκη.

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo