Απολύθηκε ο πρώτος υπάλληλος της Βουλής με πλαστό πτυχίο

ÁÈÇÍÁ -ÂÏÕËÇ Ôçí Ýãêñéóç áðü ôç ÂïõëÞ ôçò óõìöùíßáò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí åðß ôùí åðþäõíùí ìÝôñùí,  èÝôåé ùò ðñïûðïèåóç ôï Eurogroup, ðñïêåéìÝíïõ íá åãêñßíåé ôï äåýôåñï ðáêÝôï óôÞñéîçò ôçò ÅëëÜäáò. (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Την απόλυση υπαλλήλου της Βουλής, ο οποίος διέθετε πλαστό πτυχίο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, με απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια.

Ο υπάλληλος, ο οποίος είχε προσληφθεί στον κλάδο των αναλυτών – προγραμματιστών, είχε προσκομίσει πτυχίο από το τμήματα μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Κατόπιν ελέγχου, ο οποίος ξεκίνησε επί προεδρίας του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και ολοκληρώθηκε επί του κ. Βούτση, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πτυχίο στερείται γνησιότητας.

Πέραν του συγκεκριμένου υπαλλήλου, με πλαστά πτυχία εντοπίστηκαν ακόμη 15 υπάλληλοι.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος δούλευε ως Αναλυτής -Προγραμματιστής, θέση πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης, και είχε φτάσει μάλιστα ψηλά στην ιεραρχία κατέχοντας θέση προϊστάμενου.

Η απάτη του υπαλλήλου είχε βγει στο φως της δημοσιότητας τον περασμένο Μάιο, όταν το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είχε γνωστοποιήσει στην Βουλή επιστολή με την οποία πιστοποιούσε ότι το πτυχίο ήταν πλαστό.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος φαίνεται πως γνώριζε την συγκεκριμένη επιστολή, που είχε φτάσει στο γραφείο της πρώην Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου και μια ημέρα αργότερα έσπευσε να υποβάλλει την παραίτηση για να προλάβει την αποκάλυψη, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή.

 

Σχετικά Νέα