Χ.Α.: Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης 2.339.353.394 μετοχών της Attica Bank

Την προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 μετοχών της Attica Bank, προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Reverse Split) σε €4,2539999922534 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN:GRS001003011), προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Reverse Split) σε €4,2539999922534. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.

Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της τράπεζας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30 ανά μετοχή. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 164.975.557 δικαιωμάτων προτίμησης (μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split) στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018.

Αναστολή διαπραγμάτευσης των παραγώγων προϊόντων «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» επί των μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 2.6.9.2 του Κανονισμού ΧΑ. Οι παραπάνω Εταιρικές Πράξεις θα υποστηριχθούν στα εν λόγω παράγωγα προϊόντα, τα οποία θα επαναδιαπραγματευθούν την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.
Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.000.000 τεμαχίων του Εντόκου Γραμματίου του Ελληνικού Δημοσίου, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,250%, ISIN GR0004111374, εκδόσεως 16.03.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000.

Tέλος, την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα πραγματοποιηθεί άρση των υποχρεώσεων των Ειδικών Διαπραγματευτών για την συγκεκριμένη μετοχή.

Σχετικά Νέα