Χωρίς χρέωση οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας στα ΕΛΤΑ

Ðáñïõóßáóç ôçò áíáìíçóôéêÞò óåéñÜò ãñáììáôïóÞìùí ôçí Ôñßôç 21 Áðñéëßïõ, óôï Ìïõóåßï ÁíôéäéêôáôïñéêÞò êáé ÄçìïêñáôéêÞò Áíôßóôáóçò, éóôïñéêü ÷þñï ôïõ ðñþçí óôñáôïðÝäïõ ÅÁÔ - ÅÓÁ óôï ðÜñêï Åëåõèåñßáò, óå ìéá åêäÞëùóç ìíÞìçò ôïõ Áíôéäéêôáôïñéêïý Áãþíá ðáñïõóßá óõããåíþí ôùí ôéìþìåíùí ðñïóþðùí. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Τη δυνατότητα συναλλαγών χωρίς χρέωση με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa ή MasterCard όλων των τραπεζών, προσφέρουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

AdTech AdΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ΕΛΤΑ «επιβαρύνονται το κόστος εκκαθάρισης των συναλλαγών με χρήση χρεωστικής-πιστωτικής κάρτας και προσφέρουν στον πολίτη συναλλαγές με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία».

Σχετικά Νέα