Χριστοδουλίδης:Το Κυπριακό δεν θα λυθεί με δημόσιες δηλώσεις

Ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò ôçò Êýðñïõ Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò ìéëÜåé óå åêäÞëùóç ðñïò ôéìÞí ôïõ ÁíäñÝá ×ñéóôïäïõëßäç óôá ãñáöåßá ôïõ ÁÐÅ - ÌÐÅ óôçí ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 5 Éïõíßïõ 2015. Ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ, ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôï ÁÐÅ-ÌÐÅ åêäÞëùóç ôéìÞò êáé ìíÞìçò ãéá ôïí åðß ðïëëÜ ÷ñüíéá äéáôåëÝóáíôá ðñüåäñï êáé ãåíéêü äéåõèõíôÞ ôïõ åèíéêïý ðñáêôïñåßïõ ôçò ÷þñáò ÁíäñÝá ×ñéóôïäïõëßäç, ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ ôïí èÜíáôü ôïõ, óôéò 6 Éïõíßïõ 2012. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò èá áðïêáëýøåé ìáñìÜñéíç ðéíáêßäá ìå ôçí ïðïßá ôï êôßñéï, üðïõ óôåãÜæåôáé ôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, èá ïíïìÜæåôáé «ÌÝãáñï ÁíäñÝá ×ñéóôïäïõëßäç». ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Το Κυπριακό δεν θα λυθεί με διαπραγμάτευση μέσα από συνεντεύξεις ή μεγαλόστομες δηλώσεις, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζίστην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και ιδιαίτερα τις αναφορές του για την εκ περιτροπής προεδρία και την ελεύθερη εγκατάσταση ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι θα μπορούσε να σχολιάσει σημείο προς σημείο τη συνέντευξη και όλα όσα έχει (ο κ. Ακιντζί) αναφέρει στην συνέντευξή του.

«Έχω την έντονη πεποίθηση ότι δεν θα ήταν δείγμα σοβαρότητας από μέρους μου να προχωρήσω σε μια τέτοια ενέργεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία επιθυμεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον την επίλυση του Κυπριακού, « παραμένει σοβαρή, προσηλωμένη στο στόχο και την ανάγκη για σκληρή δουλειά και σκληρή διαπραγμάτευση και όλα θα κριθούν από το τελικό αποτέλεσμα. Ένα τελικό αποτέλεσμα που εξαρτάται από τη βούληση και τις θέσεις που υποβάλλονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και, κάτι περισσότερο που αναγνωρίζουν όλοι, από τη βούληση της τουρκικής πλευράς».

Πρόσθεσε ότι «τέτοιου είδους δηλώσεις ή συνεντεύξεις που αφορούν την ουσία των συζητήσεων δεν βοηθούν το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές περί χρονοδιαγραμμάτων για την επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει και δεν τίθεται θέμα χρονοδιαγράμματος». Το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον, επεσήμανε, από τα αποτελέσματα του διαλόγου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για την αυριανή Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με την Τουρκία, στις Βρυξέλλες, ο Κύπριος εκπρόσωπος είπε ότι «δεν τίθεται θέμα ανοίγματος κεφαλαίων της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας» και πρόσθεσε: « Η Τουρκία θα είναι πάντα ένα γειτονικό κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε από τους εταίρους μας στην ΕΕ να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας».

Η κατάσταση πραγμάτων για την Τουρκία, ανέφερε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή στις Βρυξέλλες. «Έχουμε από τη μια το μεταναστευτικό, όπου δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η συνεργασία, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει έτσι ώστε να σταματήσουν οι ροές προς την Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης έναντι συγκεκριμένης εφημερίδας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Κύπριο εκπρόσωπο ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα εκφράσει τις θέσεις της Λευκωσίας όσον αφορά το μεταναστευτικό – ένα θέμα για το οποίο, σημείωσε, η εξέλιξη της συζήτησης αύριο και τα αποτελέσματα, χωρίς καμιά δόση ή διάθεση υπερβολής, θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον της ΕΕ.

«Είναι καιρός να ληφθούν αποφάσεις που θα φέρουν αποτελέσματα και όλα τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, αλλά είναι καιρός και οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από άλλους να εκπληρωθούν», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σχετικά Νέα