«Φραγή» στη δυνατότητα του ΙΚΑ να μειώνει το ποσοστό αναπηρίας από το ΣτΕ

Φραγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη δυνατότητα της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ να προβαίνει σε μειώσεις του ποσοστού αναπηρίας που έχει προσδιορίσει η πρωτοβάθμια επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα σε ασφαλισμένους.

Συγκεκριμένα, το Α΄ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από προσφυγή ασφαλισμένης στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκρινε με την υπ΄ αριθμ. 29/2017 απόφασή του ότι «όταν η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή κρίνει επί προσφυγής ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. κατά γνωματεύσεως της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, η προσφυγή δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση αυτού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση στη νομοθεσία του εν λόγω Ιδρύματος, ούτε προκύπτει άλλωστε από τη νομοθεσία αυτή η δυνατότητα της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος ασφαλισμένου».

Όπως δε σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προβλέπεται και η δυνατότητα του ασφαλιστικού οργανισμού να ασκήσει προσφυγή κατά της γνωματεύσεως της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Ως εκ τούτου «σε περίπτωση που η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, επιλαμβανόμενη προσφυγής μόνο του ασφαλισμένου, κρίνει ότι η ιατρική του αναπηρία πρέπει να προσδιορισθεί σε ποσοστό υψηλότερο εκείνου που προσδιόρισε η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, θα δεχθεί την προσφυγή κατά της γνωματεύσεως της τελευταίας ως άνω επιτροπής και θα καθορίσει το κατά την κρίση της προσήκον ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου».

Διαφορετικά, καταλήγει η απόφαση του ΣτΕ, «αν δηλαδή κρίνει ότι η εν λόγω αναπηρία θα έπρεπε να προσδιορισθεί στο αυτό ή και σε χαμηλότερο ποσοστό, θα απορρίψει την προσφυγή, με συνέπεια να οριστικοποιηθεί το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου, που προσδιορίστηκε από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή».

Σχετικά Νέα