ΥΠΟΙΚ:Το σχέδιο για την υποχρεωτική χρήση καρτών στις συναλλαγές

credit-card-456x300
Ειδική ομάδα εργασίας συστάθηκε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που θα εξετάσει την εφαρμογή των μέτρων που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για τις υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της ΓΓΔΕ συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και την εκπόνηση κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και την διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και με κάρτες με σκοπό τη μείωση της χρήσης μετρητών.
 Η Ομάδα Εργασίας θα επεξεργασθεί και θα μελετήσει θέματα που αφορούν στην:
 
α) υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),
β) της αποδοχής καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών,
γ) της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),
δ) την καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.,
ε) την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 Επίσης η παραπάνω ομάδα θα συνεργασθεί με την Ομάδα Εργασίας που λειτουργεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως και με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών και με Υπηρεσίες και Φορείς που εμπλέκονται σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο της.
 Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός ωραρίου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.
 Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 31/12/2015, οπότε οφείλει να παραδώσει το πόρισμά της στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, ο Συντονιστής αυτής οφείλει να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Εργασίας.

Σχετικά Νέα