ΥΠΟΙΚ:Απολογισμός του έργου κατά τη διάρκεια του πρώτου επτάμηνου του έτους

ypoik

Στη δημοσιότητα δίνει τον  απολογισμό του έργου του  κατά τη διάρκεια του πρώτου επτάμηνου του έτους η γενική γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση βασικός στόχος ήταν  η αξιοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να μεταβούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.Προφανώς, από την πλευρά μας, επιδιώκουμε η χρηματοδότηση να κατευθυνθεί σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α., αλλά και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ακολουθώντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Για τον λόγο αυτό:

Τον Μάιο του 2015 υπογράφηκε η «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία ενεργοποιεί την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη χώρα μας έως το 2020. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει περίπου τα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Με βάση εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ αναμένεται μέση ετήσια αύξηση στο ΑΕΠ κατά 0,4% και δημιουργία 15.000 θέσεων απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για να ανοίξει το τοπικό γραφείο της Τράπεζας στην Αθήνα.

Επίσης τον Μάιο 2015, μετά από αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης, αποφασίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας η επαναδραστηριοποίησή του στην Ελλάδα.

Στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν οι στόχοι χρηματοδότησης για την Ελλάδα της Παρευξείνιας Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη χρονική περίοδο 2015-2018. Η δραστηριοποίηση της EBRD και του IFC αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες και να δώσει ώθηση και σε αυτή την πηγή χρηματοδότησης.

Γενική γραμματεία εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή

1. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και συμπληρωματικά μέτρα αναφορικά με τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

2. Τροποποίηση του νόμου 4264/2014 για το υπαίθριο εμπόριο, και συγκεκριμένα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

3. Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή (ΕΣΚΑ), που παρέμενε ανενεργό από τη λήξη της θητείας του το Δεκέμβριο 2010.

4. Ανασύσταση των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων.

5. Έναρξη συνεργασίας της ΓΓΕΠΚ με τον Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΠΑΕ-ΚΑΕ.

6. Έναρξη διυπουργικής συνεργασίας (ΓΓΕΠΚ, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη) για το συντονισμό των ελέγχων στην αγορά (παραεμπόριο, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, υγειονομικές και εργασιακές συνθήκες κλπ)

7. Πρώτη ανάλυση και επεξεργασία των εθνικών θέσεων για την «Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» που προτάσσει ως θέμα κομβικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8. Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων, που επανεξετάζει το νομικό πλαίσιο, και ενσωματώνει τις Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ. Αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι Οκτώβριο 2015.

Γενική γραμματεία στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων

Η (απερχόμενη) πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), να την στελεχώσει και με νέο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Είναι γνωστό ότι, το 2012, ύστερα από σχετικές καταγγελίες και ενδελεχή έρευνα των διωκτικών αρχών αναφορικά με περιπτώσεις χρηματισμού υπηρεσιακών παραγόντων, αναδείχθηκαν σημαντικά κρούσματα διαφθοράς, τα οποία οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από τις εγχώριες, αλλά και τις κοινοτικές ελεγκτικές Αρχές. Τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή έντονων αρνητικών συστάσεων στην Υπηρεσία, την αναστολή της εκ μέρους της δυνατότητας πληρωμών και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων.

Επιπλέον η κατάσταση αυτή είχε δημιουργήσει αφενός μεγάλο φόρτο εργασίας στην υπηρεσία λόγω των συνεχών ελέγχων από πλειάδα ελεγκτικών φορέων (όπως την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου –ΕΔΕΛ, OLAF, ΣΔΟΕ, και Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κλπ.), αφετέρου ένα πολύ αρνητικό κλίμα μεταξύ των υπαλλήλων της ΓΔΙΕ (λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, του «στίγματος» που είχε η υπηρεσία κλπ).

Κατόπιν επισταμένων ενεργειών της (απερχόμενης) ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της DG Regio Walter Deffaa, στις 15.6.2015 επικυρώθηκε η πρόσφατη θετική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από την ΕΔΕΛ και η επακόλουθη άρση της αναστολής πληρωμών.

Έτσι, αποδεσμεύτηκαν προς όφελος της χώρας σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται στα αιτήματα πληρωμών που υποβάλει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Γενική γραμματεία ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων

Το ΕΣΠΑ καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων και παρεμβάσεων, από πολύ μικρές μέχρι μεγάλα έργα υποδομής. Ανεξαρτήτως του μεγέθους, το ΕΣΠΑ θα πρέπει να ιδωθεί ως εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση – μέσο, όχι αυτοσκοπός.

Σημαντικό ταυτόχρονα είναι να ξεφύγουμε από την λογική των σημειακών παρεμβάσεων που δεν εντάσσονται σε έναν συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και που πολύ συχνά συνδέονται με πελατειακά συμφέροντα.

Στόχος μας είναι, καταρχάς, η πλήρης αποκατάσταση της κανονικότητας στη ροή πληρωμών των έργων ΕΣΠΑ. Αυτό σε σημαντικό βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι διαδικασίες σύναψης ενισχυτικών δανειακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα βοηθήσουν πολύ, άμεσα, στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Τα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος με διπλό στόχο: τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού.

Το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές διεξόδους της χώρας, μακριά όμως από τις λογικές των προηγούμενων περιόδων χρηματοδότησης φαραωνικών, αντιαναπτυξιακών έργων.

Η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί σε μικρού και μεσαίου βεληνεκούς έργα με πολλαπλασιαστικό όμως χαρακτήρα και οικολογικό αποτύπωμα, να πριμοδοτεί τη νεανική επιχειρηματικότητα και να προβάλλει ένα νέο μοντέλο συνεργατικών σχημάτων και μορφών κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.
ENTERPRISE GREECE – Απαλογισμός δράσεων προσέλκυσης επενδύσεων

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2015 η Μονάδα Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece πραγματοποίησε σειρά αποστολών στο εξωτερικό με σκοπό την προώθηση της επενδυτικής πρότασης της χώρας και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Συγκεκριμένα στους τομείς: τουρισμό και ακίνητα, αγροτική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαγωγική μεταποίηση.

Επίσης, υποδέχτηκε αντιπροσωπείες από επιχειρήσεις και φορείς του εξωτερικού, κυρίως από Κίνα, Ρωσία, Σκανδιναβία και Αραβικές χώρες αλλά και της εγχώριας αγοράς, τις οποίες ενημέρωσε διεξοδικά για το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπλέον, διαχειρίστηκε πάνω από 400 αιτήματα μέσω της υπηρεσίας Front Office που λειτουργεί στον Οργανισμό από χώρε όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΗΑΕ, Κατάρ, Σ. Αραβία, Γερμανία, Γαλλία στους τομείς: τουρισμός και ακίνητα, τεχνολογία, τρόφιμα και αγροτική παραγωγή, ενέργεια και υποδομές.

Διοργάνωση Αποστολών

Διοργανώθηκαν εννέα (9) αποστολές σε χώρες BRICS, Αραβικής χερσονήσου, ΕΕ και Ελβετία στις οποίες ήλθαμε σε επαφή με πάνω από 300 διεθνείς επενδυτές με ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ΝΑ Ευρώπη.

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα στην Αγία Πετρούπολη, στις 18-20/6/2015 – St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2015), του σημαντικότερου οικονομικού Forum που λαμβάνει χώρα στη Ρωσία και στο οποίο η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα.

Στην αποστολή συμμετείχαν 35 άτομα, στελέχη ανώτατα στην ιεραρχία, από 28 εταιρείες συνολικά, από τους κλάδους της ενέργειας, των δομικών υλικών, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των τροφίμων-ποτών, των υπηρεσιών, του τουρισμού και των ακινήτων, και του λιανικού εμπορίου οι οποίες πραγματοποίησαν πληθώρα συναντήσεων και υπέγραψαν εμπορικές συμφωνίες για εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων (σταφίδα) και του ενδύματος (γούνα) και επιχειρηματικές επαφές δον τομέα του τουρισμού.

Ενδεικτικές μεγάλες επενδύσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα το 2015

Η BC Partners (Ηνωμένο Βασίλειο) με €500 εκ. για εξαγορά πελιοψηφικού πακέτου μετοχών της φαρμακευτικής Pharmathen

Οι επενδυτικές εταιρείες Anchorage Capital Group LLC & Mount Kellett Capital LLC (ΗΠΑ) με επενδυτικό πρόγραμμα €300 εκ. στην WIND Hellas, στις τηλεπικοινωνίες

H Doha Properties (Κατάρ) με επενδύσεις €125 εκ. για αγορά ακινήτων στην χώρα μας

Η Deutsche Telecom (Γερμανία) με επενδυτικό πρόγραμμα €100 εκ. στην OTE TV, στις τηλεπικοινωνίες

Η Fairfax (Καναδάς) μέσω της Grivalia Properties, €60 εκ. για αγορά ακινήτων της ΜΑΚΡΟ

Εξαγορά ξενοδοχείου στην Χαλκιδική από Ρώσους επενδυτές.

Σχετικά Νέα