Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Ιούλ 16th, 2015

Υπερψηφίστηκαν τα μέτρα -32«όχι» και 6 «παρών» απο το ΣΥΡΙΖΑ

Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìéëÜåé óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò  ãéá ôçí øÞöéóç ôïõ ðñïõðïëïãéóìïý 2010, ôçí ÔåôÜñôç, 23 Äåêåìâñßïõ 2009.

Κατά πλειοψηφία (229 «ναι», 64 «όχι» και 6 «παρών») εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) – 32 «όχι», 6 «παρών» και μία απουσία από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo