Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Ιούν 6th, 2016

Τουλάχιστον 11.000 εξαφανισμένα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σε χώρες της ΕΕ

Ðñïóöõãüðïõëá ðáñáêïëïõèïýí ôç ìðïõëíôüæá ðïõ áðïìáêñýíåé óêçíÝò áðü ôéò óéäçñïäñïìéêÝò  ãñáììÝò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá áðïìÜêñõíóçò ôùí ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí áðü ôïí êáôáõëéóìü ôçò ÅéäïìÝíçò,  ÔåôÜñôç 25 ÌáÀïõ 2016. Ìå åðé÷åßñçóç ðïõ ïñãáíþèçêå áðü ôçí ÅËÁÓ Üñ÷éóå ç óôáäéáêÞ áðïìÜêñõíóç áðü ôïí êáôáõëéóìü ôçò ÅéäïìÝíçò  üëùí ôùí ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí êáé ç ìåôáöïñÜ ôïõò óå ïñãáíùìÝíåò äïìÝò öéëïîåíßáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Η πιο τραγική πτυχή του προσφυγικού δράματος αναδείχθηκε σε ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για τα ασυνόδευτα και εξαφανισμένα προσφυγόπουλα.

Την ημερίδα διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων και είχε θέμα «Το παιδί πρόσφυγας». Όπως ανέφεραν οι ομιλητές, επικαλούμενοι στοιχεία διεθνών οργανισμών, από πέρυσι που κορυφώθηκε η προσφυγική κρίση, περισσότεροι από 11.000 ανήλικοι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν συνοδεύονταν, εξαφανίσθηκαν, ενώ είχαν περάσει σε χώρα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, περίπου 4.700 παιδιά αγνοούνται στη Γερμανία, 4.000 παιδιά στην Ιταλία, 1.000 στη Σουηδία, ενώ στη χώρα μας αγνοούνται 1.096, από τα οποία μόνο τα 16 είναι κορίτσια.

Οι ηλικίες των ανήλικων που έχουν χαθεί τα ίχνη τους είναι κυρίως από 15 έως 18 ετών.

Αναφερόμενη σε αυτό το θέμα, η εισαγγελέας ανηλίκων Κατερίνα Κολιοκώστα υπογράμμισε ότι οι ξενώνες φιλοξενίας που διαθέτουν, σήμερα, η πολιτεία αλλά και οι ΜΚΟ για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, είναι πλήρεις, με αποτέλεσμα 240 ανήλικοι να είναι σε αστυνομικά τμήματα. Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος έχει ο θεσμός της συγγενικής αναδοχής (και όχι μόνο για συγγενείς εξ’ αγχιστείας), καθώς και της προσωρινής φιλοξενίας σε τρίτα πρόσωπα. Στη δεύτερη περίπτωση έχει σημασία, πρόσθεσε η κ. Κολιοκώστα, να μιλάνε την ίδια γλώσσα και αν είναι δυνατόν να είναι της ίδιας εθνότητας. Ήδη, η Εισαγγελία Αθηνών έχει εκδώσει 20 εντολές για την προσωρινή φιλοξενία ισάριθμων ανηλίκων προσφύγων με αυτήν τη διαδικασία.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν τις δυσκολίες που υπάρχουν στην καταγραφή των ασυνόδευτων ανήλικων. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχουν στοιχεία ή δηλώνουν άλλα, είτε επειδή φοβούνται, είτε για δικούς τους λόγους, όπως, ότι έτσι τους είχαν πει να κάνουν οι δικοί τους ή τα κυκλώματα που βρίσκονται πίσω από τη διακίνησή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo