Τι αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÕÐÏ ÔÏÍ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏ ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁ// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ ÄÑÁÃÁÓÁÊÇÓ.(EUROKINISSI-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

Στη συνεδρίαση του, ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) υπό τον Γιάννη Δραγασάκη,  συζητήθηκαν οι στόχοι και οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε ανάλογες διαδικασίες στο παρελθόν.

Βάσει αυτού του πλαισίου εξουσιοδοτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών να ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες σύνταξης του σχεδίου νόμου, που θα καθορίζει το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα ορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες της ανακεφαλαιοποίησης, ούτως ώστε να κατατεθεί έγκαιρα στη Βουλή αφού προηγηθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς. Στόχοι της κυβέρνησης είναι:

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών Οργανισμών που τυχόν θα επιδείξουν ενδιαφέρον, με παράλληλη εξασφάλιση της παρουσίας του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα,ενώ το ΚΥΣΟΙΠ αποφάσισε ακόμα να δημιουργηθεί πλαίσιο το αμέσως επόμενο διάστημα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς.

Επίσης,το ΚΥΣΟΙΠ έθεσε ως βασικό στόχο την εξασφάλιση ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης και λειτουργίας των τραπεζών για την αποτροπή φαινομένων αδιαφάνειας, διαπλοκής, κακοδιαχείρισης κλπ.

Η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής κατέληξε στην απόφαση σύστασης του Αναπτυξιακού Συμβουλίου που θα λειτουργεί με ευθύνη του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το οποίο θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία του σχεδίου για την Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας. Η σύνταξη του εν λόγω σχεδίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με την κοινωνία προτού αυτό κατατεθεί στους Θεσμούς.

Τέλος,συμφωνήθηκε, η επανεκκίνηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας,ενώ δρομολογήθηκε και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ. 

 

Σχετικά Νέα