Σ.Φάμελλος:«Ο εκβιασμός ήταν τέτοιος που μας οδήγησε στη συμφωνία που ενέκρινε ο ελληνικός λαός»

ÓõæÞôçóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ìåôáññõèìßóåéò ðïéíéêþí äéáôÜîåùí, êáôÜñãçóç ôùí êáôáóôçìÜôùí êñÜôçóçò ô ôýðïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" óôçí ÏëïìÝåëéá ôçò ÂïõëÞò ôçí ÐÝìðôç 16 Áðñéëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έπεσε έξω σε πολλές από τις δεσμεύσεις του Ιανουαρίου και αυτό την οδήγησε σε μια συμφωνία, την οποία ενέκρινε ο ελληνικός λαός

«Πράγματι, διαψευστήκαμε σε πολλές από τις δεσμεύσεις του Ιανουαρίου, γιατί ο εκβιασμός ήταν τέτοιος που μας οδήγησε στη συμφωνία που ενέκρινε ο ελληνικός λαός», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος στον ραδιοφωνικό σταθμό Real fm.

Ερωτηθείς για το πολυνομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση την Κυριακή, δήλωσε πως δεν προβλέπονται ιδιωτικοποιήσεις, αλλά «αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας», ενώ υποστήριξε ότι το «πακέτο» περιέχει τα τελευταία δημοσιονομικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο ΕΚΑΣ, ανέφερε ότι εισάγεται μία «ρύθμιση που αντιστοιχεί στο λεγόμενο κοινωνικό εισόδημα και γίνεται πιλοτικά σε 30 δήμους και υπάρχει και η ανακοίνωση της κυβέρνησης που λέει ότι από τα πλεονάσματα, το 1/3  θα επιστρέφεται στην κοινωνική πολιτική».

Σχετικά Νέα