Δημοσιεύθηκε στις: Σα, Απρ 9th, 2016

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τόσκα: «Η στάση των αστυνομικών παραπέμπει σε προηγούμενες περιόδους αγαστής συνεργασίας μεταξύ ΜΑΤ και Χρυσής Αυγής»

Åãêáßíéá ôïõ Ãñáöåßïõ ÅîõðçñÝôçóçò Åðéóêåðôþí ðïõ äçìéïýñãçóå ç ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (Äñáãáôóáíßïõ 4, Ðëáôåßá Êëáõèìþíïò), ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí ôïõñéóôþí ðïõ åðéóêÝðôïíôáé ôçí ÁèÞíá, ôçí ÐÝìðôç 5 Íïåìâñßïõ 2015. Ôï Ãñáöåßï óôåëå÷þíåôáé áðü îåíüãëùóóï ðñïóùðéêü êáé èá áðïôåëÝóåé ðéëüôï ãéá ôç äçìéïõñãßá áíÜëïãùí Ãñáöåßùí êáé óå Üëëïõò äçìïöéëåßò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò ôçò ÷þñáò ðïõ õðïäÝ÷ïíôáé ìåãÜëï üãêï ôïõñéóôþí. Ôï îåíüãëùóóï ðñïóùðéêü ôïõ Ãñáöåßïõ èá áíáëáìâÜíåé íá äéåõêïëýíåé ôïõò îÝíïõò (êõñßùò) ôïõñßóôåò ãéá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá áëëÜ êáé ôõ÷üí óõíåííïÞóåéò ðïõ èá áðáéôïýíôáé ìå ôéò pñåóâåßåò ôïõò óå ðåñéðôþóåéò áðþëåéáò ôáîéäéùôéêþí åããñÜöùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σκληρή είναι η ανακοίνωση του κόμματος που επικρίνει τον Υπουργό για τη στάση των ΜΑΤ, απέναντι στους ταραξίες της Χρυσής Αυγής που χτυπούσαν απροκάλυπτα μέχρι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Χαρακτηριστική είναι η πρόταση της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ: «Η στάση των αστυνομικών παραπέμπει σε προηγούμενες περιόδους αγαστής συνεργασίας μεταξύ ΜΑΤ και Χρυσής Αυγής».

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι πρέπει να διενεργηθεί ΕΔΕ προκειμένου να διευκρινιστεί διερευνήσει την στάση των αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον Πειραιά μεταξύ μελών της Χρυσής Αυγής και ομάδων αντιφασιστικών οργανώσεων.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης: «τα τάγματα εφόδου της ΧΑ, με επικεφαλής τον υπόδικο Η. Κασιδιάρη έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, προκαλώντας βιαιοπραγίες εναντίον πολιτών και δημοσιογράφων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Σήμερα, τα τάγματα εφόδου της νεοναζιστικής οργάνωσης της ΧΑ, με επικεφαλής τον υπόδικο Η. Κασιδιάρη,  έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, όχι μακρυά από τον τόπο δολοφονίας του Π. Φύσσα. Οι βιαιοπραγίες εναντίον πολιτών, δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων αποκαλύπτουν, για άλλη μια φορά, το πραγματικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης.  Η καταδίκη τέτοιων φασιστικών ενεργειών είναι καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη. Να είναι βέβαιοι οι θιασώτες του νεοναζιστικού μορφώματος ότι η Δημοκρατία δεν τους φοβάται.

Επειδή η στάση των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων παραπέμπει σε προηγούμενες περιόδους αγαστής συνεργασίας μεταξύ ΜΑΤ και ΧΑ,  αναμένουμε διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος και πειστικές απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  Καμία στάση ανοχής δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή. Ο εκδημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα».

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo