Συνάντηση Τσίπρα-Αναστασιάδη στη Μάλτα

Ï  Ðñüåäñïò ôçò Êýðñïõ Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò ìðáßíåé óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ãéá íá óõíáíôçèåß ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 11 Ìáñôßïõ 2013. Ï Ðñüåäñïò ôçò Êýðñïõ ðñáãìáôïðïéåß äéÞìåñç åðßóçìç åðßóêåøç êáé âñßóêåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ õðü áõôÞ ôçí éäßüôçôá óôçí ÁèÞíá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην Μάλτα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό.

Σχετικά Νέα