Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Ιούν 9th, 2016

Στουρνάρας:Ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία

Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ üðïõ åß÷áí óõíÜíôçóç ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Eurogroup Æáí Êëïíô Ãéïýíêåñ,ÔåôÜñôç 22 Áõãïýóôïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

«H σπουδαιότητα την οποία αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη βουλγαρική αγορά είναι προφανής, καθώς το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στη Βουλγαρία ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών τραπεζικών ομίλων έχει μειωθεί μόνο οριακά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιορίσει τις δραστηριότητές τους», υπογράμμισε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μετά από συνάντηση που είχε στη Σόφια με το Βούλγαρο Ομόλογο του Dimitar Radev.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει βελτίωση κατά την πρόσφατη περίοδο και ο τραπεζικός τομέας της χώρας, μετά τις επιτυχείς διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, είναιπλέον ισχυρότερος. Οι εξελίξεις αυτές ανέφερε ο ίδιος, μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo