Στάση εργασίας των σιδηροδρομικών την Κυριακή

¸íôïíåò áíôéäñÜóåéò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç áðüöáóç ôïõ ÏÓÅ íá äéáêüøåé ôçí áðåõèåßáò óéäçñïäñïìéêÞ óýíäåóç ôçò Äõô. Èåóóáëßáò ìå ôçí ÁèÞíá. Áðï ôï ÓÜââáôï 01/08/09 ôï ðñùéíü áðåõèåßáò äñïìïëüãéï Éíôåñóßôé ôïõ ÏÓÅ ôçò ãñáììÞò ÊáëáìðÜêá – ÁèÞíá, ðÝñáóå óôï …÷ñïíïíôïýëáðï ôçò Éóôïñßáò êáé Üãíùóôï ðáñáìÝíåé áí èá âãåé áðü åêåß… Óôçí èÝóç ôïõ èá õðÜñîåé áìáîïóôïé÷ßá ìå áíôáðüêñéóç óôïí ÐáëáéïöÜñóáëï êáé ìå ôñÝíï ðïõ èá Ýñ÷åôáé áðü ôï Âüëï êáé ôï ïðïßï èá äéáèÝôåé ìüëéò 180 èÝóåéò (ç êáèçìåñéíÞ êßíçóç åðéâáôþí îåðåñíÜ ôïõò 300), öÝñíïíôáò ôçí ÄõôéêÞ Èåóóáëßá óå åéêüíåò ôïõ ðáñåëèüíôïò. (EUROKINISSI / ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Με τρίωρη στάση εργασίας θα συμμετάσχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών στον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου.

Η στάση θα ισχύσει για όλα τα τρένα πλην των αρτηριακών αμαξοστοιχιών από τις 05.00’ έως και τις 08.00’ π.μ.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «οι σιδηροδρομικοί όπως και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι, αντιδρούμε, τόσο στις προθέσεις των δανειστών όσο και στις αλλαγές της Κυβέρνησης στο ασφαλιστικό που θα μετατρέψουν τις συντάξεις, όταν και αν αυτές δοθούν, σε προνοιακά επιδόματα,  και υποθηκεύουν  το μέλλον των επόμενων γενεών».

Για το σιδηρόδρομο ειδικότερα διεκδικεί:

  • Άμεση υπογραφή Σ.Σ.Ε.
  • Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ.
  • Προσλήψεις προσωπικού.

Παράλληλα, καλεί τους σιδηροδρομικούς να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που θα γίνει στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10.π.μ.

Η προσυγκέντρωση των σιδηροδρομικών στα γραφεία της Π.Ο.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ.

Σχετικά Νέα