Πρόστιμα 33.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 33.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 18.000 ευρώ στην «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «Marfin Εγνατία», για παράβαση διατάξεων, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση του άρθρου 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με το διαχωρισμό λογαριασμών των κεφαλαίων πελατών και των κεφαλαίων της εταιρίας.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «Magna Trust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση του άρθρου 3 της 2/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω έλλειψης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ στην εταιρεία «Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση του άρθρου 16 της 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

– Τέλος αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρεία «Κέκροψ», λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «Κέκροψ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών.

-Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 12.10.2017 δημοσιευμένου Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας « Ιντρακόμ Κατασκευές» με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ώστε να παρέχει επιπλέον την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων (άρθρο 4 παρ. 2 (γ) του ν. 3606/2007).

Σχετικά Νέα