Πρόστιμα ύψους 23.000 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε τέσσερις επιχειρήσεις

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 23.000 ευρώ σε τέσσερις εισηγμένες επιχειρήσεις, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 836η/28.1.2019 συνεδρίασή του.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε:
• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €10.000 στην εταιρία «ΒΙΟΤΕΡ A.E.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.
• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.
• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ» » για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 16 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

Σχετικά Νέα