Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 812η/29.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 148.000 ευρώ

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου ύψους 70.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη των ευρημάτων πορίσματος ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος, που η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. παρέλαβε στις 19.9.2017.
  • Την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 55.000 ευρώ, για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας «Marfin Investment Group AE Συμμετοχών», κατά το χρονικό διάστημα από 4.10.2011 έως 18.10.2011. Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ στον κ. Κουλούρη Γεώργιο, 15.000 ευρώ στον κ. Εδιπίδη Αλέξανδρο και 15.000 ευρώ στον κ. Εδιπίδη Θεόδωρο.
  • Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην εταιρεία Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις που σχετίζονται με την οργανωτική της δομή και τους κανόνες συμπεριφοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία EuromedicaΑ.Ε.Π.Ι.Υ., λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης.