Πρόστιμα σε τράπεζες επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε τις αποφάσεις που πήρε στην τελευταία του συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 807η/26.1.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Ο.Ε.Ε με την επωνυμία «EOS Hellenic Renaissance Fund SICAV-RAIF» στην Ελλάδα από την εταιρεία «EOS CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», για παράβαση των διατάξεων του άρθρων 8, 16 και 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται από τα άρθρα 13 και 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000, στην τράπεζα «ALPHA BANK» για παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.3606/2007 σε συνδυασμό με την περ.(γ) της παρ. 1 του άρθρου 12 της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση της περίπτωσης (ε) του άρθρου 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΑΛΚΟΡ.

Σχετικά Νέα