Ποιοι είναι οι στόχοι εσόδων για είσπραξη από την ΑΑΔΕ για το 2017

Καθορίστηκαν, με υπουργική απόφαση, οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό.

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο(ποσοστό επίτευξης 100%) τόσο για την είσπραξη όσο και την επιστροφή των εσόδων όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:

Ποσοτικοί Στόχοι Εσόδων Προϋπολογισμού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκ. ευρώ)
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.415
Φόρος εισοδήματος 13.659
Φυσικών προσώπων 9.172
Νομικών προσώπων 3.236
Ειδικών κατηγοριών 1.251
Φόροι στην περιουσία 3.132
Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.291
Λοιποί άμεσοι φόροι 2.333

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 26.443
Φόροι συναλλαγών 15.985
Φ.Π.Α. 15.476
πετρελαιοειδών 1.879
καπνού 663
λοιπών 12.934
Λοιποί φόροι συναλλαγών 509
Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 225
Χαρτόσημο 281
Φόροι κατανάλωσης 9.547
Φόρος ασφαλίστρων 384
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 165
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.510
Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 3.013
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.106
Λοιποί φόροι κατανάλωσης 369
Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 549
Λοιποί έμμεσοι 362

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 46.858

 

Πέραν των ανωτέρω εσόδων, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων. Ειδικότερα ο στόχος προβλέπει επιστροφές εσόδων ύψους 3,289 δισ. ευρώ.

Στην απόφαση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

– Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από την λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017. Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

– Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχετικά Νέα