Παπαδημούλης: Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της ΕΕ

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Επιτρόπου της, Βιτένις Αντρουκάιτις, αρμόδιου για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αντρουκάιτις προαναγγέλλει την “ανάπτυξη γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο (σ.σ. στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ), όπου θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, και θα καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών”.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το γενικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή εντός δύο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2018/008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθεώρηση του οποίου ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε επισημάνει τις “ανησυχίες των πολιτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων” που “τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά”, καθώς “η έλλειψη διαφάνειας και η μη δημοσιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων έχουν δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες αρχές”.

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, περί ενίσχυσης της διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες αξιολόγησης, που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, ο Επίτροπος απαντά σταχυολογώντας τα εξής: “Όλες οι μελέτες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ιστοτόπου της EFSA”, “προβλέπονται δράσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η EFSA έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος συναφών επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων”, “προβλέπονται δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τις υποβληθείσες μελέτες και (στην περίπτωση των ανανεώσεων εγκρίσεων) όσον αφορά τις προγραμματισμένες μελέτες στο πλαίσιο των αιτήσεων για τη χορήγηση έγκρισης δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα”.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕ

Οι ανησυχίες των πολιτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά. Η έλλειψη διαφάνειας και η μη δημοσιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων έχουν δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι πρέπει να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία των πολιτών. Ο κανονισμός αριθ. 2018/008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την γενική αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, είναι αρκετά φιλόδοξος και προσπαθεί να λύσει μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών έγκρισης, η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους και η συνεχής δημοσιοποίηση όλων των επιστημονικών ευρημάτων, ωστόσο υπάρχουν σημεία που είναι ασαφή και πρέπει να διευκρινιστούν.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Μέσω ποιων μηχανισμών θα ενημερώνονται οι πολίτες για πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα και πώς θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης αυτών των κινδύνων;

2) Μέσω ποιας διαδικασίας θα δημοσιεύονται όλα τα επιστημονικά στοιχεία στο ευρύ κοινό και ύστερα από ποιο χρονικό διάστημα;

Aπάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για στοχευμένη αναθεώρηση του γενικού κανονισμού που αποτελεί τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα[1] και οκτώ άλλων τομεακών πράξεων σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων από την ΕΕ[2].

Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η ανάπτυξη γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, όπου θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, και θα καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Το γενικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή εντός δύο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

Επιπλέον, όλες οι μελέτες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ιστοτόπου της EFSA. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναζήτησης, τηλεφόρτωσης και εκτύπωσής τους σε πολύ πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, εξαιρουμένων των πληροφοριών για τις οποίες αιτιολογείται δεόντως το αίτημα εμπιστευτικότητας.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, δράσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η EFSA έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος συναφών επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τις υποβληθείσες μελέτες και (στην περίπτωση των ανανεώσεων εγκρίσεων) όσον αφορά τις προγραμματισμένες μελέτες στο πλαίσιο των αιτήσεων για τη χορήγηση έγκρισης δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Σχετικά Νέα