Ο.Γεροβασίλη:Η διαφάνεια εξασφαλίζεται όταν λειτουργούν οι θεσμοί

Äçëþóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ìåôÜ ôçí êõâåñíçôéêÞ óýóêåøç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ðñïóöõãéêÝò ñïÝò, óôï ãñáöåßï ôçò áíáðëçñþôñéáò õðïõñãïý ãéá ÈÝìáôá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôáóßáò ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ, ÐáñáóêåõÞ 7 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

«Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για το “πόθεν έσχες” δεν αποτελεί επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Είναι ευθεία επίθεση στο αρμόδιο θεσμικό όργανο της Βουλής. Όργανο στο οποίο συμμετέχει στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί» ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη, απαντώντας στο κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Στην προσπάθειά τους να στρέψουν την ατζέντα μακριά από τα εσωτερικά τους προβλήματα και τις έριδες των υποψήφιων αρχηγών, χάνουν τον αυτοέλεγχό τους.

Ας σταματήσουν να υποκρίνονται και ας εμπιστευτούν τους θεσμούς στους οποίους και οι ίδιοι συμμετέχουν. Η διαφάνεια εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτοί λειτουργούν».

Σχετικά Νέα