Helpe.gr
Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Δεκ 7th, 2017

Οι ποσοστώσεις στην αλιεία στην ατζέντα των 28 της ΕΕ

Υπό τον Siim Kiisler, Υπουργό Περιβάλλοντος, και τον Tarmo Tamm, Υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας, συνέρχονται τη Δευτέρα και την Τρίτη στις Βρυξέλλες, οι 28 Υπουργοί Αλιείας και Γεωργίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Εσθονική Προεδρία, την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης θα ξεκινήσει μια προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν που καθορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες για τα κύρια αποθέματα ιχθύων του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας.

Το Συμβούλιο θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσει μια παρουσίαση του Αντιπροέδρου Κατάινεν σχετικά με την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας» και να διεξαγάγει μια πρώτη συζήτηση σχετικά με αυτό. Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για τα αποτελέσματα δύο διασκέψεων σχετικά με τις σύγχρονες βιοτεχνολογίες στη γεωργία και την αφρικανική πανώλη των χοίρων, καθώς και σχετικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Την δεύτερη μέρα οι Υπουργοί θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για τα κύρια αποθέματα ιχθύων του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας το 2018.

Η πρόταση της Κομισιόν (συγκεκριμένα: 13780/17 + 13780/17 ADD 1 + 13780/17 ADD 2) καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες υπό μορφή ετήσιων συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεων ανά ιχθυαποθέματα στις διάφορες αλιευτικές ζώνες. Πρόκειται για αποθέματα τα οποία η Ένωση διαχειρίζεται είτε αυτόνομα είτε από κοινού με τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα η Νορβηγία στη Βόρεια Θάλασσα και σχετίζονται με τις διαβουλεύσεις των παράκτιων κρατών της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) ή προκύπτουν από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση της θάλασσας (ICES) και της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής για την αλιεία (ΕΤΟΕΑ), η Κομισιόν πρότεινε για το 2018 να αυξηθούν ή να διατηρηθούν τα όρια αλιευμάτων για 53 αποθέματα και μειώστε το για 25 μετοχές. Η Κομισιόν πρότεινε επίσης την απαγόρευση της αλιείας χελιών. Το 2018 θα είναι το τελευταίο έτος της σταδιακής εισαγωγής της απαγόρευσης απορρίψεων, από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλα τα αποθέματα στα όρια αλιευμάτων θα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης. Η πρόταση βασίζεται σε ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τη διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018 (10742/17 + ADD 1), που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2017. Τα TAC και οι ποσοστώσεις αποτελούν ετήσια διαχειριστική διαδικασία που αποφασίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Πραγματοποιείται παράλληλα η υιοθέτηση των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μαύρη Θάλασσα και προηγείται μια παρόμοια άσκηση καθορισμού TAC για τα αποθέματα βαθέων υδάτων το Νοέμβριο (κάθε δεύτερο έτος) και για τα αποθέματα της Βαλτικής Θάλασσας τον Οκτώβριο.

Η Κομισιόν θα υποβάλει ακόμη στο Συμβούλιο την ανακοίνωσή της με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», που εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017. Η ανακοίνωση καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές του οράματος για τη μελλοντική περίοδο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020 Η ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέους στόχους όπως η προώθηση ενός έξυπνου και ανθεκτικού γεωργικού τομέα, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να εξαντληθούν οι δυνατότητες του γεωργικού τομέα, η Κομισιόν διατηρεί την υφιστάμενη δομή δύο πυλώνων, αλλά προτείνει επίσης σημαντικές αλλαγές, όπως είναι ο ενισχυμένος ρόλος των κρατών μελών στην εκπόνηση του δικού τους στρατηγικού σχεδίου και η κατάργηση των κανόνων οικολογικής ρύπανσης προς όφελος μιας πιο στοχοθετημένης, πιο φιλόδοξης αλλά και ευέλικτης προσέγγισης. Μετά την παρουσίαση του αντιπροέδρου Κατάινεν, οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν ποια είναι τα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της ΚAΠ που απορρέουν από την ανακοίνωση, αν καλύπτει όλα τα βασικά ζητήματα και προκλήσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020 και, εάν όχι, ποια είναι τα κενά.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo