Δημοσιεύθηκε στις: Τε, Απρ 20th, 2016

Ν.Βούτσης:O Φιλελληνισμός συνδέεται με την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους πρόσφυγες

Ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Íßêïò Âïýôóçò óôç èÝóç ôïõ óôï ðñïåäñåßï ðñéí íá ðáñïõóéÜóåé ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ôï ðñüãñáììá ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ Êïéíïâïõëßïõ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 5 Ïêôùâñßïõ 2015. Áýñéï èá êÜíïõí ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõò äçëþóåéò ïé õðïõñãïß ôçò êõâÝñíçóçò, èá ó÷ïëéÜóïõí ïé áñ÷çãïß êáé ïé âïõëåõôÝò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ç äéáäéêáóßá èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÔåôÜñôç ôá ìåóÜíõ÷ôá ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Με αναφορά από τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση στην σημασία της ενεργοποίησης του σύγχρονου Φιλελληνισμού ξεκίνησε η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την ασφάλεια.

Ο Ν. Βούτσης συνέδεσε στο μήνυμά του τον Φιλελληνισμό με την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους πρόσφυγες.

«Ο Φιλελληνισμός δεν μπορεί να είναι ένα ‘‘κλειστό» ιστορικά φαινόμενο. Σήμερα, με την Ελλάδα να τείνει χείρα βοηθείας σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, εκδιωγμένους από τις εστίες τους λόγω του πολέμου, πιστεύουμε και επιδιώκουμε την ενεργοποίηση ενός σύγχρονου Φιλελληνισμού.

Οι απλοί Έλληνες πολίτες και η ελληνική πολιτεία συνολικά, που, παρά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας, αγκαλιάζουν τους πρόσφυγες, αποτελούν την καλύτερη ανταπόδοση των φιλελληνικών αισθημάτων και έμπρακτη εκδοχή της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης», τόνισε ο Ν. Βούτσης στο μήνυμά του και πρόσθεσε: «Ο Φιλελληνισμός όμως δεν είναι ούτε η αρχαιολατρία, ούτε πρόκειται για φαινόμενο πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερο, αφού ο Μπάιρον και οι περισσότεροι Φιλέλληνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία των Ελλήνων, διότι ήταν υπέρ της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο».

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo