Νομοσχέδιο για το κόστος εγκατάστασης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενσωματώνεται στο εθνικό Δίκαιο, η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/61/ΕΕ, σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ ρυθμίζονται και λοιπές αρμοδιότητες του υπουργείου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, εφεξής οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου θα έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με άλλους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ οι πάροχοι θα καταβάλλουν τέλη διέλευσης στους παραχωρησιούχους. Από τα τέλη εξαιρούνται τα κρατικά δίκτυα. Απώτερος στόχος είναι η μείωση του κόστους καθώς καθεμιά ενέργεια που θα αφορά τεχνικές εργασίες θα πρέπει να διενεργείται άπαξ και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου. Οι φορείς υποχρεούνται πλέον να κοινοποιούν στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όλα τα στοιχεία όσον αφορά την υπάρχουσα υλική υποδομή του δικτύου τους, τα οποία στοιχεία θα καταχωρίζονται σε ένα Μητρώο Δικτύων, το οποίο θα δημιουργηθεί. Η επίλυση διαφορών σχετικά με θέματα διαφάνειας της υλικής υποδομής ανατίθεται στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, ενώ η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΕΕΤΤ) θα καθορίζει όλα τα επιμέρους ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων. Επίσης, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι σχετικές διαφορές θα επιλύονται από την ΕΕΤΤ η οποία ορίζεται ως το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος, διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΤΤ, ενώ αναφορικά με τους υπαλλήλους της ΓΓΕΕ στα γραφεία Τύπου του εξωτερικού οι οποίοι συμπληρώνουν τέσσερα διαδοχικά έτη υπηρεσίας στο ίδιο γραφείο Τύπου, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017.

Σχετικά Νέα