Νέες συντάξεις με προαιρετική ασφάλιση

Με εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ, αποσαφηνίζει ποιοι ασφαλισμένοι και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και έχουν ως βασικό προαπαιτούμενο την συμπλήρωση 1.500 έως 3.000 ενσήμων.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να εξασφαλίσουν σύνταξη, υποβάλλοντας αίτηση για προαιρετική ασφάλιση και κατόπιν να καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους μέχρι να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την προαιρετική ασφάλιση, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου 12μηνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής για ασφαλισμένους, που υπέβαλαν αίτηση από 1/1/2017, είναι οι εξής:

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους

σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι:

→ συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς

→ ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά

→ δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

III. Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951. Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

IV. Περί μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία.

Ειδικά για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

Σχετικά Νέα