Νέα τραγωδία με ανήλικα παιδιά στο Φαρμακονήσι

Óùóßâéá ðïõ ðñüóöõãåò áðü ôç Óõñßá Üöçóáí  áöïý áðïâéâÜóôçêáí áðü öïõóêùôÞ âÜñêá óå ðáñáëßá ôïõ íçóéïý, ÓÜââáôï 15 Áõãïýóôïõ 2015. ÁñêåôÝò åêáôïíôÜäåò ðñüóöõãåò áðü åìðüëåìåò ÷þñåò êáé ïéêïíïìéêïß ìåôáíÜóôåò ðåñéìÝíïõí íá êáôáãñáöïýí áðü ôéò ËéìåíéêÝò áñ÷Ýò ðñïêåéìÝíïõ íá ðÜñïõí Üäåéá ìåôáêßíçóçò ðñïò ôçí ÁèÞíá åíþ ïé áößîåéò óå áðïìáêñõóìÝíá ðáñÜëéá ôïõ íçóéïý åßíáé êáèçìåñéíÝò.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Νέα τραγωδία με πρόσφυγες  στο Φαρμακονήσι, όταν το ξύλινο πλοιάριο που τους μετέφερε  ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  τα μισά θύματα είναι ανήλικα παιδιά.Μέχρι τώρα  έχουν περισυλλέγει 28 νεκροί εκ των οποίων,τέσσερα βρέφη και δέκα μικρά παιδιά -πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια.

Από τη θαλάσσια περιοχή έχουν ανασυρθεί επίσης οι σοροί έξι γυναικών και οκτώ ανδρών.

Συνολικά,οι αρχές διέσωσαν 68 πρόσφυγες, ενώ άλλοι 30 κατάφεραν να κολυμπήσουν και να βγουν στο Φαρμακονήσι.

Μια γυναίκα που έφτασε στη Λέρο δήλωσε ότι έχει χάσει και τα 2 παιδιά της, το ένα 9 μηνών και το άλλο 9 χρονών.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σύμφωνα με το Λιμενικό, η εικόνα παραμένει ακόμα ασαφής. Τη δύσκολη κατάσταση επιτείνουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούν άνεμοι έντασης 7 μποφόρ.

Σχετικά Νέα