Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Ιούλ 6th, 2015

Νέα σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

Ôï êôßñéï óôï ïðïßï óôåãÜæåôáé ôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò óôçí ïäü Ðáíåðéóôçìßïõ, ÔåôÜñôç 10 ÌáÀïõ 2006.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η νέα σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των διοικήσεων των τραπεζών, υπό την πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκα Κατσέλη και με τη συμμετοχή του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών,Δημήτρη Μάδρα. Αντικείμενο είναι η επανεξέταση της κατάστασης στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα.

 

 

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo