Μ.Σπυράκη: Η Ελλάδα να αντιμετωπιστεί όπως η Ιταλία μετά τους φονικούς σεισμούς

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών από την τραγωδία που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική, υπέβαλε η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Μέσω της πρότασης η κ. Σπυράκη ζητά η Ελλάδα να αντιμετωπιστεί αναλογικά με την Ιταλία, η οποία για τους φονικούς σεισμούς του 2016-2017 έλαβε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Στόχος της υποβολής της πρότασης, είναι να συζητηθούν οι τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών στην Αττική και οι δυνατότητες στήριξης που έχει να προσφέρει η ΕΕ, στην πρώτη Ολομέλεια της νέας περιόδου στο Ευρωκοινοβούλιο , από 10-13 Σεπτεμβρίου 2018.

Ακολουθεί η πρόταση ψηφίσματος όπως κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού
σχετικά με αποκατάσταση καταστροφών στην Ελλάδα από πλημμύρες και πυρκαγιές

Μαρία Σπυράκη

– Κείμενο της πρότασης

B[…/2018]
Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποκατάσταση καταστροφών στην Ελλάδα από πλημμύρες και πυρκαγιές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A . λαμβάνοντας υπόψη οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Μάνδρα Αττικής αλλά και οι πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής είχαν πολυάριθμα θύματα και νεκρούς
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει οικισμούς, έπληξαν σοβαρά τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, έπληξαν τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, της γεωργίας, καθώς και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της φιλοξενίας·
1. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή, και να παρασχεθεί, ταχεία και αποτελεσματική χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των συνοχής και περιφερειακά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και για την εξασφάλιση της εδαφικής ασφάλειας, δραστηριότητες ανασυγκρότησης και αποκατάστασης των υποδομών και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές εθνικές και περιφερειακές αρχές·
3. Καλεί την Επιτροπή για επίδειξη ευελιξίας υπό το πρίσμα αυτής της έκτακτης και σοβαρότατης κατάστασης, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος το οποίο έχει διαρκώς μειούμενο ΑΕΠ και ζητά ανάλογη στήριξη όπως αυτή όπου παρείχε στην Ιταλία μετά τους φονικούς σεισμούς του 2016 και 2017.

Σχετικά Νέα