Μαντάς:Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ενεργοποίησης του κόφτη

Ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ×ñÞóôïò ÌáíôÜò  ìéëÜ óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ÓÜââáôï  5 Äåêåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôåëåõôáßá ìÝñá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 2016 ç ïðïßá èá ïëïêëçñùèåß ôá ìåóÜíõ÷ôá ôïõ ÓáââÜôïõ, Ýðåéôá áðü öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá.  ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ

Δεν υπάρχουν νέα μέτρα, φορολογικά ή άλλα στον προϋπολογισμό. Ό,τι παρουσιάζεται ως νέο μέτρο είναι ήδη ψηφισμένες ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται σταδιακά και αφορούν τα μέτρα 5,4 δισ. στη διάρκεια του τριετούς προγράμματος, υπογραμμίζει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς.

«Θέλω να είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ενεργοποίησης του κόφτη» τονίζει και συμπληρώνει: «Αντίθετα ο προϋπολογισμός του 2017 θα είναι ο πρώτος αναπτυξιακός προϋπολογισμός και θα έχει στιβαρό κοινωνικό πρόσημο».

«Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,7% είναι μια συνετή πρόβλεψη που πατάει στα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας μας, ενώ το κοινωνικό πρόσημο αναλύεται στις παρακάτω 4 παρεμβάσεις: Πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με πιστώσεις έως 760 εκ. για 250.000 νοικοκυριά ακραίας φτώχειας. Αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ που θα αντισταθμίσει πλήρως την προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Πρόβλεψη για την ενίσχυση της Υγείας της Κοινωνικής Προστασίας και της Παιδείας και Συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια», τονίζει στη δήλωση του στο Πρακτορείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει

«Όσοι καταστροφολογούν θα διαψευστούν για μια ακόμη φορά όχι μόνο για την επόμενη χρονιά αλλά και για το κλείσιμο του 2016».

Σχετικά Νέα