Μαζικές πωλήσεις «κόκκινων» δανείων από την Alpha Bank

Σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την Hoist Finance AB για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εασφαλίσεων δανείων λιανικής τραπεζικής, συνολικού υπολοίπου 2,1 δισ. ευρώ και συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,3 δισ. ευρώ π υπέγραψε η Alpha Bank μετά την ανακοίνωση για πώληση NPLs και ακινήτων, άνω του 1 δισ. σε Apollo – IFC – LLC

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Apha Bank A.E. γνωστοποιεί ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρεία Hoist Finance AB για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων ∆ανείων Λιανικής Τραπεζικής (το «Χαρτοφυλάκιο») συνολικού υπολοίπου 2,1 δισ. ευρώ και συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,3 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2018.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, συμβαδίζει πλήρως με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τραπέζης για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

Σχετικά Νέα