Επενδύσεις 700 δισ. ευρώ με όχημα το πρόγραμμα InvestEU

Στα περίπου 700 δισ. ευρώ αυξάνει η Ευρωβουλή τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις από το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο θα διαδεχθεί από το 2021 το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ.

Η θέση της Ευρωβουλής, μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές που προτείνει στο πλαίσιο του καθορισμού της θέσης της, θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροποποιήσεις

Η Ολομέλεια της Ευρωβουλής καθόρισε με συντριπτική πλειοψηφία (517 υπέρ, 90 κατά και 25 αποχές) τη θέση της, η οποία, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, που βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου, περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις:

* Την αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. στα 40,8 δισ. ευρώ για την προσέλκυση, μέσω μόχλευσης, πρόσθετων επενδύσεων ύψους πάνω από 698 δισ. σε όλη την Ε.Ε. (η Επιτροπή είχε προτείνει 38 δισ. με στόχο επενδύσεις ύψους 650 δισ.).

* Νέους, σαφέστερους στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης στην Ε.Ε., η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και η βελτίωση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

* Καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η Ευρωβουλή έθεσε στόχο «τουλάχιστον 40%» των συνολικών πόρων του προγράμματος να δαπανηθούν σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή.

* Τη δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση θα διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και στον τραπεζικό κλάδο, όπου ένα μέλος του θα διορίζεται απευθείας από το Ε.Κ.

* Την υποχρέωση για την Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλλουν ετήσιες αναφορές στην Ευρωβουλή και το Συμβούλιο για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος InvestEU ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών.

Αντικαταστάτης

Το InvestEU θα διαδεχθεί για την περίοδο 2021-2027 το επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ, το οποίο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 350 δισ. ευρώ (μαζί με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα), ενώ μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. και έχει στηρίξει περισσότερες από 850.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, οι επενδύσεις θα εμπίπτουν σε τέσσερις τομείς πολιτικής οι οποίοι αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες πολιτικής και θα προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, το InvestEU θα ενισχύσει την υπάρχουσα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας, της καινοτομίας και των βιώσιμων υποδομών, ενώ επιπροσθέτως θα ξεκινήσει να αντιμετωπίζει τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουν οι λεγόμενες κοινωνικές επενδύσεις, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και της κοινωνικής κατοικίας.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του ΙnvestEU σε σχέση με το σημερινό επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δώσουν ως εγγύηση κονδύλια μέχρι 5% από τα ποσά που τους αναλογούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο μόχλευσης και να πολλαπλασιάσουν το συνολικό ποσό της επένδυσης εντός της ενδιαφερόμενης χώρας.

Τα εν λόγω κονδύλια που διοχετεύονται στο Ταμείο θα επωφελούνται από την εγγύηση της Ε.Ε. και την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, παρέχοντας στις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Μετά τον καθορισμό της κοινής θέσης της Ευρωβουλής, αναμένεται τώρα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας. Το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης θα καθοριστεί μόλις ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027.

Τον καθορισμό της κοινής θέσης της Ευρωβουλής χαιρέτισε χθες ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν η καινοτομία και οι δεξιότητες.

 

Ελεύθερος Τύπος

Σχετικά Νέα