Εντός του τρέχοντος έτους η σύμβαση παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων

Áðßóôåõôç ôáëáéðùñßá ãéá ÷éëéÜäåò ôïõñßóôåò ïé ïðïßïé åßôå êáôáöèÜíïõí åßôå áíá÷ùñïýí óôï áåñïäñüìéï Íßêïò ÊáæáíôæÜêçò ôïõ Çñáêëåßïõ  ìéá êáé ïé éäéïêôÞôåò ôáîß Ý÷ïõí áðïêëåßóåé ôéò äýï ðýëåò åéóüäïõ ôïõ áåñïäñïìßïõ ëüãù ôçò áðåñãßáò ôïõ êëÜäïõ ôïõò.Ôñßôç 19 Éïõëßïõ 2011. ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας,ενώ ανακοίνωσε ότι προχωράει σε παράταση των εγγυητικών επιστολών  των τριών ομίλων που συμμετείχαν στην διαγωνισμό, η προθεσμία για τις οποίες έληγε την Τετάρτη.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αναφέρει ότι:« Σχετικά με το διαγωνισμό για τα περιφερειακά αεροδρόμια το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο προτιμητέος επενδυτής Fraport AG – Slentel Ltd και οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι CASA (Corporation America S.A.) – METKA Α.Ε. και VINCI Airports S.A.S. – ΑΚΤOR Παραχωρήσεις Α.Ε. ανανέωσαν τις προσφορές τους. Η σύμβαση παραχώρησης αναμένεται να υπογραφεί με τον προτιμητέο επενδυτή μέχρι το τέλος του έτους».

Σχετικά Νέα