Ελλάκτωρ: Μπαράζ αγορών από αδερφούς Καλλιτσάντση

Σε αγορές μετοχών της Ελλάκτωρ προχώρησαν οι αδελφοί Καλλιτσάντση αυξάνοντας το ποσοστό τους στο 15,58%, από 11,8% προηγουμένως. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι “όταν κάποιος πιστεύει στις προοπτικές της εταιρείας που εκπροσωπεί, επενδύει πραγματικά σε αυτήν και δεν αρκείται σε λόγια”.

Συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της από 07.06.2018 σχετικής ενημερώσεώς του, περί συντονισμού και εναρμονίσεως της μετοχικής του συμπεριφοράς μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 20/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 19.868.133 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,224%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η
οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 5,00%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 26.518.133 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 14,982%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η
οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,757%.

2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της από 07.06.2018 σχετικής ενημερώσεώς του, περί συντονισμού και εναρμονίσεως της μετοχικής του συμπεριφοράς μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, γνωστοποιεί ότι επήλθε
μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 20/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 20.943.469 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή
ποσοστό 11,832%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η
οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 5,00%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 27.593.469 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 15,589%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η
οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,757%.

Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 15%.

Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 15,589%.

Σχετικά Νέα