Ελλάκτωρ: Κέρδη μετά φόρων 0,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2017

Κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά τους φόρους 18,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2016 εμφάνισε ο όμιλος Ελλάκτωρ στο α’ εξάμηνο του 2017.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,063 ευρώ έναντι ζημιών 0,179 ευρώ, για την αντίστοιχη περίοδο 2016.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, με το 55% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 229 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2017 ανήλθε σε 929,7 εκατ. ευρώ έναντι 847,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 9,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 53,0 εκατ. ευρώ, (περιλαμβάνουν απομείωση αξίας επενδύσεων ποσού 8,4 εκατ. ευρώ) έναντι 42,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης (που περιελάμβαναν κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις έργου παραχώρησης καθώς και επιβάρυνση ποσού 9,7 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας επενδύσεων). Εξαιρουμένων των προαναφερόμενων εκτάκτων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα είχαν ανέλθει σε 61,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 105,0 εκατ. ευρώ, έναντι των 107,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2016, μειωμένα κατά 2,6%.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το πρώτο εξάμηνο 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών 756,5 εκατ. ευρώ έναντι 662,7 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα 2016, σημειώνοντας αύξηση 14,1%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής ανήλθαν σε κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν επιβάρυνση 8,4 εκατ. ευρώ, που αφορά σε απομείωση αξίας επενδύσεων), έναντι ζημιών 19,7 εκατ. ευρώ (περιελάμβαναν επίσης επιβάρυνση ποσού 7,7 εκατ. ευρώ λόγω απομείωσης αξίας επενδύσεων) την αντίστοιχη περίοδο 2016. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 6,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 27,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου ανέρχεται σε 2,2 δις ευρώ, με το 55% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 229 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στο πρώτο εξάμηνο 2017 ενοποιημένα έσοδα 106,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2016, μείωση 5,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 38,7 εκατ. ευρώ έναντι 47,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (που όμως περιελάμβαναν έκτακτα κέρδη από την αναδιάρθρωση έργου παραχώρησης [ΜΟΡΕΑΣ] ποσού 12,1 εκατ. ευρώ και απομείωση συμμετοχών ύψους 2,0 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016 αύξηση 9,0%.

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο 2017 κύκλο εργασιών 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα 2016, μειωμένος κατά 12,1% (κυρίως λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου). Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,3 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο 2017 ενοποιημένα έσοδα 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2016, αυξημένα οριακά κατά 0,9%, αν και υπήρξε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών ανεμολογικών δεδομένων του α’ εξαμήνου του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,0% και τα κέρδη μετά από φόρους σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. μειωμένα κατά 25,5%, λόγω μειωμένων ανεμολογικών δεδομένων.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο 2017 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, οριακά μειωμένα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2017 διαμορφώθηκε σε 583,8 εκατ. ευρώ έναντι 527,0 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Μητρική Εταιρεία:

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για το πρώτο εξάμηνο 2017, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων σε ζημίες 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,0 εκατ. ευρώ και τέλος τα μετά από φόρους σε ζημίες 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,0 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περίοδο 2016.

[1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης ΕΔΜΑ αναφέρονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Β.II. της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 01.01-30.06.2017)

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα