Ελλάκτωρ: Άνω του 5% το ποσοστό της Amber Capital

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η Amber Capital Management LP, η οποία είναι ο τελικός ελέγχων μέτοχος της Amber Capital UK LLP, που είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited, μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.

Ειδικότερα: Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της ανήλθε του ορίου 5%: 21.01.2019.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: έμμεση συμμετοχή 5,57% (ήτοι 9.867.795 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,57% (ήτοι 9.867.795 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Σχετικά Νέα