ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ΔΕΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00′ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σχετικά Νέα