Γ.Κατρούγκαλος:«Mάχη» για τα όρια και το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων

ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, Ãéþñãïõ Êáôñïýãêáëïõ, óôï ðëáßóéï åíçìÝñùóçò ãéá ôçí áóöáëéóôéêÞ ìåôáññýèìéóç ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Éáíïõáñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα την επαναφορά του καθεστώτος καθορισμού του κατώτατου μισθού από τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι δια νόμου, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και των κλαδικών συμβάσεων, που τείνουν να εξαφανιστούν, τονίζει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Ημερησία.

Ο Γ.Κατρούγκαλος προβλέπει «μάχη» για τα όρια και το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων και υπόσχεται «αντίβαρα» προστασίας υπέρ των απολυμένων.

Επισημαίνει, ότι για την κυβέρνηση αποτελούν «κόκκινες» γραμμές η επαναφορά της ανταπεργίας των εργοδοτών (lock out) και ο περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας των εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά τα συνδικάτα, σημειώνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός εθνικός διάλογος για να ξαναβρούν τη σχέση τους με την κοινωνία, τα μέλη τους και όσους είναι σήμερα αόρατοι για αυτά, όπως όλοι όσοι εργάζονται με άτυπες μορφές εργασίας.

Τέλος, ο ίδιος προαναγγέλλει ότι τον Οκτώβριο η κυβέρνηση θα διεκδικήσει από τους δανειστές ένα νέο τρόπο ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σχετικά Νέα